ORTAKLIK/KAMPANYA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme tarihi: 14.09.2020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) olarak, http//www.adverport.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden ortaklık/kampanya formunun doldurulması ve ortaklık/kampanya süreci kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numaralı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi
  Kişisel verileriniz;
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Adverport Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

Görsel ve İşitsel Veriler

 • Influencer Üye’nin reklam faaliyetleri kapsamındaki Instagram Gönderisi, Instagram Hikayesi ve Youtube Videosu verileri, reklam sürecinin yürütülmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’nin diğer Influencer Üyeler ile kuracağı ortaklık veya markalar ile yürüteceği kampanya kapsamında reklam yayınlama süreçlerinde kullanılabilmesi amacıyla işlenen ilgili veriler, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin ifası için ilgili verileri işlememizin gerekli olması ve KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Ortaklık Fotoğrafı verisi, Influencer Üye’nin sosyal medya hesaplarını (Instagram Hesabı/Youtube Kanalı) Website’ye bağlaması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’nin diğer Influencer Üyeler ile kuracağı ortaklık ve markalar ile yürüteceği kampanya kapsamındaki reklam süreçlerinde, ilgili iş birliğinin tespit edilebilmesi, iş birliği kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve iş birliğinin tanınabilmesi amaçlarıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin Reklam Medyası verisi, reklam sürecinin yürütülmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’nin Website üzerinden kurduğu ortaklık veya dahil olduğu kampanya kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu reklam faaliyetlerini gerçekleştirmesinin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Diğer:

 • Influencer Üye’nin ortaklık/kampanya faaliyetleri kapsamındaki Instagram Hesabı veya Youtube Kanalı Kullanıcı Adı verisi, ortaklık/kampanya formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Reklam faaliyetlerinin yürütüleceği sosyal medya hesabının belirlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin kurduğu Ortaklığın Adı verisi Website üzerinden ortaklık formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Ortaklık Adı verisi, İlgili Kişi’nin kurduğu ortaklığın belirlenebilmesi ve Website üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde ilgili ortaklığın tespit edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin dahil olduğu Kampanya Adı verisi, Website üzerinden kampanya formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kampanya Adı verisi, İlgili Kişi’nin dahil olduğu kampanyanın belirlenebilmesi ve Website üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde ilgili iş birliğinin tespit edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin reklam faaliyetleri kapsamındaki kişisel veri içeren Açıklama/Anlatım/Bilgi Metni ve reklam faaliyetine ilişkin Özel Mesaj verisi, reklam sürecinin yürütülmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin ortaklık veya kampanya süreçlerinde reklam faaliyetlerini yürütebilmesi için işlediğimiz ilgili veriler, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • support@adverport.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.