ORTAKLIK/KAMPANYA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme tarihi: 14.09.2020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) olarak, http//www.adverport.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden ortaklık/kampanya formunun doldurulması ve ortaklık/kampanya süreci kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numaralı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi
  Kişisel verileriniz;
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Adverport Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

Kimlik Bilgileri:

 • Bilet Açan Influencer Üye’nin Ad Soyad verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Bilet Merkezi aracılığıyla iş birliklerine ilişkin soru ve sorunlarını karşı tarafa bildirmek isteyen Influencer Üye’nin kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla işlenen Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca bildirimde bulunan kişinin kimliğinin tespit edilerek kendisine bilet açılabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, soru ve sorunların muhatabı olan Marka ve/veya Influencer Üye ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
 • Bilet Açılan Influencer Üye’nin Ad Soyad verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Bilet Merkezi aracılığıyla kendisine karşı açılan biletleri yanıtlayabilmesi için İlgli Kişi’nin kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla işlenen Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca kendisine bilet açılan İlgili Kişi’nin kimliğinin tespit edilerek bileti yanıtlaması kapsamında ilgili veriyi işlememizin sözleşmenin ifası gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’ye bilet açan Influencer Üye ve/veya Marka ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Diğer:

 • Influencer Üye’nin kurduğu Ortaklığın Adı verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Bilet Merkezi aracılığıyla bilet açmak isteyen Influencer Üye’nin bilet açabilmesi ve bilet açan Influencer Üye’nin katıldığı ortaklığın belirlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’nin soru ve sorunlarına ilişkin bildirimde bulunmak istediği ortaklığın belirlenerek kendisine bilet açılabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin dahil olduğu Kampanya Adı verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Bilet Merkezi aracılığıyla bilet açmak isteyen Influencer Üye’nin iş birliği içerisinde olduğu Marka’ya bilet açabilmesi ve bilet açan Influencer Üye’nin dahil olduğu iş birliğinin belirlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’nin soru ve sorunlarına ilişkin bildirimde bulunmak istediği kampanyanın belirlenerek kendisine bilet açılabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 • Açılan bilete ilişkin Mesaj İçeriği verisi, Form’da ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’nin kurulmuş olan ortaklık/kampanya ile ilgili soru ve sorunlarına yönelik mesajlarının yanıtlanabilmesi amacıyla işlenen Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen soru ve sorunların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlgili veri, soru ve sorunların muhatabı olan Influencer Üye ve/veya Marka ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • support@adverport.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.